Staff Members

Dr. Hasanuddin Haider
rd.patna@manuu.edu.in
Dr.Khazi Ziaullah
rd.bangalore@manuu.edu.in
Dr. Mohd Ahsan
rd.bhopal@manuu.edu.in
Dr. Md. Ejaz Ashraf
rd.srinagar@manuu.edu.in
Dr. Shaikh Abul Barkat
Dr. S.E.H. Imam Azam
rd.kolkata@manuu.edu.in
Dr. Tariq Imam
rd.ranchi@manuu.edu.in
Dr. Shahhid Parvez
rd.delhi@manuu.edu.in
Dr. Abdul Ghani
drabdulghani70@gmail.com